1. ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี : Online ZOOM
  2. ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี : โรงแรม
  3. TA : โรงแรม
  4. TA : Online ZOOM